Pool salt biltema

Poolpleje | Produkter til en ren, lækker pool – Biltema.dk

Alt til din pool på et sted – til en god pris. … Købsguide til poolpleje – køb gode produkter til poolrengøring … Salt, granulat, 20 kg.

Hold din pold ren og bakteriefri hele sommeren med poolplejepodukter fra Biltema – nemt og hurtigt. Alt til din pool på et sted – til en god pris.

Salt, granulat, 20 kg – Biltema.dk

Læs vores guide til at pleje din pool nemmest muligt. Med 4 trin får du hurtigt rent vand med den rette pH-værdi.

Bruges til saltvandspools med saltgenerator. Også i blødtvandsfiltre/blødgøringsfiltre for at omdanne hårdt kalkholdigt vand til blødt kalkfattigt. Fremstillet i henhold til EN 14805 og EN 973, hvilket garanterer kvalitet og renhed og dermed minimerer driftsafbrydelser.  Saltvandspools : Salt i pools er blevet mere populært og er en lettere måde at holde pools rene og bakteriefrie. Enkelt beskrevet omdanner en saltchlorinator saltet til klor (frit klor). Det frie klor dræber effektivt bakterier gennem en kemisk reaktion, men omdannes derefter til bundet klor, som er virkningsløst og kan irritere øjne og hud. En fordel ved saltvandspools er, at mængden af bundet klor reduceres. Der dannes også en cyklus, hvor kloret efter et stykke tid omdannes til salt igen og derefter igen at blive omdannet til klor af saltchlorinatoren. I en kloreret ferskvandspool forbruges kloren løbende, og der skal derfor tilsættes nyt klor for at opretholde det korrekte klorindhold. I en saltvandspool tilsættes saltet én gang, og når poolen har den rigtige saltholdighed, skal der ikke tilsættes mere salt. Der forsvinder altid lidt vand, f.eks. når du leger og sprøjter, eller som følge af det vand, der forsvinder, når du gennemskyller filtret baglæns. Derefter skal der efterfyldes med almindeligt ferskvand, og afhængigt af mængden af vand skal du også tilsætte nyt salt for at saltholdigheden skal være korrekt. Normalt efterfyldes salt på et tidspunkt pr. badesæson. Saltholdigheden i en saltvandspool er meget lavt, normalt mellem 0,3 – 0,4%. Det er omtrent den samme saltholdighed som i Østersøens brakvand i Stockholms-regionen. Til sammenligning er saltholdigheden ud for Göteborg ca. 2% og i Middelhavet hele 3,8%. Tårer i øjet har en saltholdighed på ca. 0,9%. Dette niveau (0,3-0,4%) er kun en tiendedel af saltniveauet i havet, så saltet er næppe mærkbart i din pool. 0,3% saltholdighed svarer til 3 kg salt pr. Kubikmeter (1000 liter vand). Der er mange fordele ved en saltvandspool i forhold til en traditionel klorpool. – Mindre bundet klor. – Mindre klorlugt. – Mindre irritation af hud og øjne. – Mindre løbende vedligeholdelse. Blødtvandsfilter : Saltet bruges i blødtvandsfiltre til regenerering af den filtermasse, hvis funktion er at ombytte kalcium- og magnesiumioner med natriumioner. Filtret omdanner hårdt kalkholdigt vand til blødt kalkfattigt. Hårdt vand indeholder ofte høje niveauer af kalk, der skaber problemer og slitage af husholdningsprodukter, såsom kaffemaskiner, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, varmekedler, vandvarmere med mere. Årsagen er, at når kalk opvarmes, sker der en kalkudfældning, der danner en belægning, også kaldet “kedelsten”. Andre problemer med hårdt vand er, at tøjvask kræver en stor mængde vaskemiddel, og at du får en hård og stiv vask. Sæbe, shampoo og opvaskemiddel skummer mindre.

Pooldesinfektion – Biltema.dk

Sommertid er badetid – få jeres eget badeland i baghaven med pools fra Biltema – vi har alt fra babybassiner til store rammepools … Salt, granulat, 20 kg.

Produktet giver en chokdesinfektion for grumset, grønt vand til pools op til 3.000–20.000 liter vandindhold. En effektiv chokklorering, som hurtigt øger pH-værdien og desinficerer poolvandet, men som derefter hurtigt sænker værdien igen. Denne smarte formulering minimerer både desinfektionstiden samt den tid, der går, inden vandet igen bliver badevenligt igen efter chokkloreringen. Indeholder 5 x 50 g chokdesinfektionsmiddel. OBS ! Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Poolrengøring sådan plejer du vandet i din pool – Biltema.dk

Poolrengøring sådan plejer du vandet i din pool – Biltema.dk

Used for saltwater pools with a salt generator. Also in a soft water filter/softener filter to convert hard calcareous water into soft water with a low …

Læs vores guide til at pleje din pool nemmest muligt. Med 4 trin får du hurtigt rent vand med den rette pH-værdi.

Poolvedligeholdelsessæt – Biltema.dk

Poolvedligeholdelsessæt med bassinrive og bundsuger. En nødvendighed for at holde poolen pæn og ren. Bundsugeren virker med vandtryk fra en almindelig haveslange. Ingen brug for elektricitet.

Salttabletter, 20 kg – Biltema.dk

Salttabletter anvendes i blødtvandsfiltre til regenerering af den filtermasse, hvis funktion er at udskifte kalcium- og magnesiumioner med natriumioner. Fremstillet af vakuumsalt der sikrer renhed og modvirker driftforstyrrelser. Kan også anvendes i bassiner med indbygget saltgenerator.

Pools og badebassin – til hele familien – Biltema.dk

Sommertid er badetid – få jeres eget badeland i baghaven med pools fra Biltema – vi har alt fra babybassiner til store rammepools til hele familien.

Salt, granules, 20 kg – Biltema.dk

Used for saltwater pools with a salt generator. Also in a soft water filter/softener filter to convert hard calcareous water into soft water with a low calcium content. Manufactured according to EN 14805 and EN 973, which guarantees quality and purity, thus minimising service disruption.  Saltwater pools : Salt in pools has grown in popularity and is an easier way to keep pools clean and germ-free. Simply described, a salt chlorinator converts the salt into chlorine (free chlorine). The free chlorine effectively kills bacteria through a chemical reaction, but then transitions to bound chlorine which is ineffective and can irritate the eyes and skin. One advantage of saltwater pools is that the amount of bound chlorine decreases. A cycle is also formed where the chlorine after a while returns to salt again, and then is again converted into chlorine by the salt chlorinator. In a chlorinated freshwater pool, the chlorine is continuously consumed and new chlorine must therefore be added to maintain the correct chlorine content. In a saltwater pool, the salt is added once and when the pool has the right salinity, no more salt needs to be added. A small amount of water is always lost, e.g. when playing and splashing, or when you backwash the filter. This then needs to be replenished with ordinary fresh water and depending on the amount of water, you also need to add new salt in order to achieve the correct salinity. Usually salt is replenished at some point during each bathing season. The salt content in a saltwater pool is very low, normally between 0.3 – 0.4%. It is about the same salinity as in the brackish waters of the Baltic Sea in the Stockholm region. For reference, the salinity outside Gothenburg is about 2% and in the Mediterranean as much as 3.8%. Tears have a salinity of about 0.9%. This level (0.3-0.4%) is only a tenth of the salt level in the ocean, so the salt is barely noticeable in your pool. 0.3% salinity corresponds to 3 kg of salt per cubic metre (1000 litres of water). There are many advantages of having a saltwater pool over a traditional chlorine pool. – Less bound chlorine. – Less chlorine odour. – Less irritation of the skin and eyes. – Less ongoing maintenance. Soft water filters : The salt is used in soft water filters/softener filters for the regeneration of the filter mass tasked with exchanging calcium and magnesium ions for sodium ions. The filter converts hard calcareous water into soft water with a low calcium content Hard water usually contains high levels of calcium that create problems and damage household products, such as coffee makers, dishwashers, washing machines, heating boilers, water heaters and more. The reason is that when calcium is heated, it forms a coating, also known as ‘limescale’. Other problems with hard water are that laundry requires a large amount of detergent and that you get a hard and rough wash. Soap, shampoo and dishwashing detergent lather less.

Doseringssvømmer – Biltema.dk

Svømmer til klortabletter til vedligeholdelsesklorering. Dosereren flyder på vandoverfladen og giver en jævn klorfordeling i poolvandet. Fungerer godt til både mindre og større pools (6.000 – 20.000 l). Klortabletterne sælges separat. Justerbar Med svømmeren kan du kontrollere, hvor stor en mængde kemikalier der frigives, ved at dreje på den nederste del. Vigtigt at huske på Brug biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.

Multidoserer, svømmer, 600 g – Biltema.dk

Svømmer, som indeholder en 600 g multidesinfektionstablet med aktivt klor, algemiddel og flokmiddel. Dosereren flyder på vandoverfladen og giver en jævn klorfordeling i poolvandet. Fungerer godt til både mindre og større pools (6.000 – 20.000 l).  Justerbar Med svømmeren kan du kontrollere, hvor stor en mængde kemikalier der frigives, ved at dreje på den nederste del. Vigtigt at huske på Brug biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug. Svømmeren er til engangsbrug og kan ikke genopfyldes med en ny tablet. Natriumdichlorisocyanurat, dihydrat og symclosene indeholder cyanursyre. Cyanursyre fungerer som en klorstabilisator, hvilket betyder, at klor ikke nedbrydes så hurtigt som følge af ultraviolet stråling. Hvis cyanursyreindholdet bliver for højt (>100 ppm), kan der forekomme klorblokering, hvilket gør kloret virkningsløst. Det modvirkes ved at skifte poolvandet helt eller delvist.

Keywords: pool salt biltema